ترس کودک از دعوا

تاثیر جر و بحث و دعوای والدین مقابل کودکان

گفتگوی بالغانه زوجین با یکدیگر، حل اختلاف دور از چشم کودکان و پرهیز از برچسب زنی به یکدیگر روش صحیح حل اختلافات را به کودکان آموزش می دهد، اما جدی شدن اختلافات یا حل نکردن این مشکلات برای کودکان بسیار خطرناک است.