ترس از فضای بسته هواپیما

تشخیص تا درمان ترس از فضای بسته | ترس از آسانسور | ترس از خفگی

ترس از فضای بسته (claustrophobia) به هراس و ترسی گفته می شود که در اثر ترس غیرمنطقی و شدید از فضای بسته به وجود می آید دقیقا متضاد این ترس، ترس از فضاهای باز است. می تواند در قالب ترس از آسانسور و ترس از خفگی ظاهر شود.