ترس از حشرات بالدار

ترس از پروانه ها و حشرات بالدار

فوبیا و ترس از پروانه می تواند باعث خودداری فرد از حضور در باغ، پارک، باغ وحش یا فروشگاه های گل فروشی شود. این ترس معمولا بر عملکرد افراد تاثیر می گذارد.