بی توجهی در رابطه

ترس از برخورد با بیتوجهی شوهر | طرز رفتار با مردان

ترس از برخورد با بیتوجهی شوهر ممکن است از مسائل مختلفی نشات بگیرد و به سطوح مختلفی از مراقبت و توجه نیاز داشته باشد.