بایپولار

افسردگی دو قطبی چیست و چرا تشخیص آن دشوار است؟

بعضی از افراد در بین افسردگی و وجد نشاط در نوسان هستند. اختلال دوقطبی (bipolar) به دو دسته تقسیم می شود دسته اول شامل افرادی می شود که نوسانات خلقی عمده بین مانیا (برعکس حالت افسردگی که در طی آن انرژی فرد بسیار زیادی می شود) و افسردگی را تجربه می کنند.