بازی برای تقویت حافظه

چگونه حافظه قوی داشته باشیم + تقویت ذهن

چگونه حافظه قوی داشته باشیم؟ فرض کنید در حال گپ زدن با یک دوست هستید و می خواهید کتاب خوبی را که به تازگی تمام کرده اید، یا فیلمی را که بالاخره دیدید، به او معرفی کنید. یکدفعه، عنوان کتاب یا فیلم را به خاطر نمی آورید! هر چه بیش تر تلاش کنید که به یاد آورید، بیشتر از شما فرار می کند.