انگزایتی اجتماعی

اضطراب اجتماعی چیست؟ تفاونت آن با کمرویی و خجالت کشیدن

اضطراب اجتماعی شامل هراس، بی قراری و نگرانی هایی می شود که اغلب افراد در روابط خود با دیگران آن را به نوعی تجربه می کنند. بعضی از افرادی که در روابط اجتماعی خود با دیگران به مشکل برمیخورند بیان می دارند که کمرو و خجالتی هستند.