انواع روش نوروتراپی

نوروتراپی چیست و چگونه عملکرد مغز را بهبود می بخشد؟

نوروتراپی چیست و چگونه می تواند به بهبود تمرکز و عملکرد مغز کمک کند؟ نوروتراپی تکنیک های تحریک مغزی مانند تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روي جمجمه (tDCS)، تحریک دیداری-شنیداری (AVE یا AVS) و تحریک الکتریکی جمجمه (CES) را استفاده می کند و در کاهش استرس، مدیریت اضطراب و وحشت، بهبود خلق و خو، ایجاد انعطاف پذیری عاطفی، بهبود توجه، تمرکز و سایر جنبه های عملکرد اجرایی، بهبود عملکرد شناختی و یادگیری، افزایش انگیزه، یادگیری مدیریت شهوت، از بین بردن عادت های بد و اعتیاد نقش دارد.