اشتباه رابطه دوستی

7 اشتباه رایج در آغاز رابطه دوستی یا ازدواج

/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C

طی سال ها مشاوره، بررسی بسیاری از مردان و زنان و تحلیل زندگی افراد، متوجه 9 عامل مهم در رنجش، دل شکستگی و يأس عشقی در ابتدای رابطه دوستی و ازدواج شده ایم.