اشتباه رابطه دوستی

7 اشتباه رایج در آغاز رابطه دوستی یا ازدواج

طی سال ها مشاوره، بررسی بسیاری از مردان و زنان و تحلیل زندگی افراد، متوجه 9 عامل مهم در رنجش، دل شکستگی و يأس عشقی در ابتدای رابطه دوستی و ازدواج شده ایم.