عشق دروغین

هفت اشتباه مهلک درباره ی عشق

/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C

هفت اشتباه مهلک درباره ی عشق را بدانید. دانستن اشتباه عشقی سبب می شود تا بتوانید عشق واقعی خود را پیدا کنید و از عشق های خیالی و اشتباه دور شوید. آسیب نبینید و زندگی خود رانابود نکنیم. نیمه گمشده خود را به درستی بیابیم.