شغل های مناسب تیپ شخصیتی esfj

آیا برونگرا، احساسی، حساس و قضاوت گر هستید؟ تیپ شخصیتی ESFJ

ESFJ یکی از 16 نوع تیپ شخصیتی می باشدکه توسط شاخص نوع مایرز-بریگز شناسایی شده است تیپ شخصیتی ESFJ تمایل به وفاداری، سازماندهی و خونسردی زیادی دارند.