تفاوت مشاور و روانشناس

با انواع مشاوران آشنا شوید

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

با انواع مشاوران آشنا شوید و وظایف و توانمندی های هر یک را بررسی کنید. در این مطلب تفاوت مشاوره، مددکار اجتماعی، روانشناس نظری، روانشناسی درمانگر، روانپزشک، روانشناس بالینی آورده شده است.